China’s polar icebreakers Xuelong and Xuelong 2 will conduct scientific researches.

(191225) -- ABOARD XUELONG 2, Dec. 25, 2019 (Xinhua) -- Aerial photo taken on Dec. 24, 2019 shows China's polar icebreaker Xuelong 2 in the Cosmonauts Sea. China's polar icebreakers Xuelong and Xuelong 2 will conduct scientific researches in the Southern Ocean. (Xinhua/Liu Shiping)

(191225) — ABOARD XUELONG 2, Dec. 25, 2019 (Xinhua) — Aerial photo taken on Dec. 24, 2019 shows China’s polar icebreaker Xuelong 2 in the Cosmonauts Sea. China’s polar icebreakers Xuelong and Xuelong 2 will conduct scientific researches in the Southern Ocean. (Xinhua/Liu Shiping)